เตรียมความพร้อมเริ่มต้นธุรกิจสตาร์ทอัพ

สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม จัดกิจกรรมเร่งสร้างวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในระดับมหาวิทยาลัย โดย เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา เข้ารับการเรียนออนไลน์ หลักสูตร Entrepreneurship in Emerging Economies ของสถาบัน Harvard University (HarvardX) สหรฐัอเมริกา ด้วยระบบการเรียนออนไลน์ด้าน การพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในระดับสากล

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

จำกัด 100 คน เท่านั้น

Course: Entrepreneurship in Emerging Economies

Institute: Harvard University (HarvardX)

Length: 4 Weeks

Effort: 7-8 hours per week

Subject: Business & Management

Level: Introductory

Language: English

Video Transcript: English

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
1. เป็นนิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
2. มีความสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมบริหารธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้นและการเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรม
3. มีไอเดีย หรือผลงาน business model มีความมุ่งมั่น ความพร้อม ตลอดระยะเวลาการเรียนออนไลน์
4. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใน 30 กันยายน 2562

NIA จะประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม
ภายใน 1 ตุลาคม 2562
ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ

โอกาสที่นิสิต นักศึกษา จะได้พัฒนาตนเอง

ในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมในระดับสากล ที่ไม่ควรพลาด

ภาพรวมของหลักสูตร
วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในความท้าทายยุคใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ เศรษฐกิจเกิดใหม่และเพื่อค้นหาความพยายามของผู้เรียนที่จะก้าวไปเป็นผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ หลักสูตรนี้จะทำให้คุณจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิธีการและดารดำเนินการของผู้ประกอบการที่สามารถจัดการกับปัญหาที่สำคัญในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เงื่อนไขระยะเวลา
เนื่องจากเป็นหลักสูตรตามความสะดวกของผู้เรียน แต่ละโมดูลจะสามารถเรียนต่อเนื่องได้โดยอัตโนมัติ

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กำหนดระยะเวลาในการเรียน ให้เสร็จสิ้นภายใน 4 สัปดาห์ นั่นคือ ผู้เรียนจะต้องใช้เวลาประมาณอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
โดยสถาบัน edX จะรายงานผลการเข้าเรียน มายัง สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ทุกสัปดาห์ เพื่อประเมินการเข้าเรียนและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของผู้เรียน

Modules

  • Orientation and Introductions
  • Entrepreneurship in Emerging Economies
  • Process Innovation and Scale: Tertiary Healthcare
  • Branding: Food Security
  • Metrics & Action: Maternal Mortality
  • Creativity: The Role of Intellectual Property Rights
  • Partnering and Platforms: Mass Urbanization, Temporary Urbanization & and Population Dynamics

ID-Verified Certificate
เกียรติบัตรรับรองการผ่านการเรียน
ผู้เรียนทุกคนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนอย่างน้อย 70%
จากคะแนนทั้งหมดในหลักสูตร จะได้รับ
ID-Verified Certificate จาก HarwardX

รายละเอียดหลักสูตร  Entrepreneurship in Emerging Economies | HarvardX on edX เพิ่มเติม https://www.onlinestudies.com/Entrepreneurship-in-Emerging-Economies/USA/edX/ https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=qoSTNXTmsWc

สร้างสรรค์กิจกรรมโดย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม